Kontrolli teadmisi!

 

Milline järgnevatest väidetest on tõene, milline väär?

[rapid_quiz question=”Esemed ja asjad on sünonüümid.” answer=”väär” options=”õige|väär” notes=”See väide on väär. Kõik asjad on esemed. Kuid eseme mõiste on laiem, lisaks asjadele on esemeks ka varalised õigused ja muud hüved.”] [rapid_quiz question=”Asjad jagunevad vallasasjadeks ja kinnisasjadeks.” answer=”õige” options=”õige|väär” notes=”See väide on õige “] [rapid_quiz question=”Müügiesemeks saavad olla kõik õigused.” answer=”väär” options=”õige |väär” notes=”See väide on väär. Müügiesemeks saavad olla vaid need õigused, mida saab omandada ja üle anda. isikuõigused ja vanemlikud õigused ei ole üleantavad ega saa olla müügiesemeks. “] [rapid_quiz question=”Elektrienergia saab olla müügiesemeks.” answer=”õige” options=”õige|väär” notes=”See väide on õige. Esemeks võivad olla ka muud hüved, mida saab üle anda. Elektrienergiat saab osta-müüa.”] [rapid_quiz question=”Esemeteks loetakse kõik see, mida isikud saavad omada või omandada, kõik see, mis saab olla käibe objektiks ja mida saab käsutada.” answer=”õige” options=”õige|väär” notes=”See väide on õige.”]